ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฝาย ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

1.2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูผู้สอนจำนวน 5 คน ครูผู้ชาย 2 คน ครูสตรี 3 คน

1.3 มีเขตพื้นที่รับบริการทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฝาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโดก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ – สกูล ผู้บริหาร นายสุรพงษ์ ศรีรักธรรม วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (กศ.ม)

สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับแต่งตั้ง) จำนวน............-..........คน

ประวัติโรงเรียนบ้านฝาย

โรงเรียนบ้านฝาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2479 ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมที่ 364/2497 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2479 โดยรองอำมาตย์โทขุนภูมิพิชัย โรงเรียนประชาบาลตำบลยางหวาย และวัดบ้านห้วย มีนายพรหมมา ศรีสารคาม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง และมีผู้บริหารเรียงลำดับดังนี้

1. นายจู นาสาธร ตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2480

2. นายบุญมี คลังทอง ตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2482

3. นายสลิด สิทธิวงค์ ตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2483

4. นายบุญนาค รักษ์มณี ตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2484

5. นายศุภชัย ไตรณรงค์ ตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2524

6. นายวินิจ คลังจินดา ตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2525

7. นายวินิจ คลังจินดา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2545

8. นายนิเวทย์ บุญโยธา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2483 นายไว ดังยางหวาย ได้มอบที่ดิน จำนวน 13 ไร่ ให้แก่โรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียน

ในปี พ.ศ.2484 ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านห้วย มาสร้างอาคารเรียนใหม่ ในที่ดินซึ่ง นายไว ดังยางหวาย ที่มอบให้จนแล้วเสร็จเปิดทำการสอนได้ และในปีเดียวกันนี้ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนจากเดิม เป็น โรงเรียนบ้านห้วย (เบญจคามประชานุกูล)

ในปี พ.ศ.2527 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนบ้านห้วย(เบญจคามประชานุกูล)เป็นโรงเรียนบ้านฝาย จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านฝาย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี ครู ชาย 2 คน หญิง 3 คน รวมเป็น 5 คน นักเรียนชาย 35 คน นักเรียนหญิง 29 คน รวม 64 คน

ที่ตั้งและสภาพทั่วไปของชุมชนในเขตบริการ

โรงเรียนบ้านฝาย ตั้งอยู่บ้านฝาย หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอคอนสวรรค์ประมาณ 10 กิโลกรัม ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ชัยภูมิ เขต 1 เป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพดินโดยทั่วไปจะเป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าไม้ เป็นป่าโปร่งเมืองร้อน เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์และการทำไร่ แม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำชี แม่น้ำก่ำ และลำน้ำแซง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ อาณาเขตติดต่อได้แก่

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองโดก(ตำบลบ้านโสก)

ทิศใต้ ติดกับ บ้านดอนไข่ผำ

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านยางหวาย

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านหนองตาไก้

จำนวนประชากรและการปกครองของเขตบริการ

บ้านฝาย หมู่ 3 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีครอบครัวของประชากรจำนวน 144 ครอบครัว

มีจำนวนประชากร 1,152 คน

การคมนาคมและการสาธารณูปโภค

การคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นไปอย่างสะดวกมีถนนลาดยางสายเมืองพล - ชัยภูมิ มีรถโดยสารวิ่งผ่านสะดวกทุกฤดูกาล ชุมชนมีน้ำฝน และน้ำประปาหมู่บ้านบริโภคและใช้สอยตลอดทั้งปี

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านฝายประกอบอาชีพทำการเกษตร ร้อยละ 80 พืชที่ นิยมปลูกได้แก่ ข้าวนาปี อ้อย มันสำปะหลัง ปอแก้ว อาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 10 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 10

การจัดการศึกษา

ในปีการศึกษา 2553 นี้โรงเรียนจัดการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทุกชั้นเรียน โดยเน้นตามกรอบงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

ปรัชญาโรงเรียน

ความรู้ คู่คุณธรรม

คติพจน์

"นฺตถิปํญญา สมาอาภา"

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ

ศึกษาดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนความรู้ นำสู่คุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านฝายมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่การกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

รักสะอาด มารยาทเด่น เน้นจิตอาสา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

สวดมนต์แปล วิปัสนา พัฒนาชีวิต

พันธกิจ (Mission Statement)

กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ภารกิจ (Assign Mission)

1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ได้เรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

2. พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and CommunicaTion Technology. ICT) เพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมการนำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

3. จัดการศึกษาให้นักเรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว ใช้ภาษาต่างประเทศเน้นภาษาอังกฤษ เน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. บริหารจัดการงานทั้ง4งานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

5. ใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพ

6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการจัดห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบ ส่งเสริมให้รักท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ

8. ส่งเสริมจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การประเมินภายนอก

9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพตลอดจนจัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

10. ประสานส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ จากทุกภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

จุดมุ่งหมาย (Goal)

ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการให้กลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบงานทั้ง 4 งานปฏิบัติงานตามบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยตลอดจนการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีทักษะอาชีพ มีสุขภาพกายละสุขภาพจิตดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง สำหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถระดับสากล

4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักวัฒนธรรมไทย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา สำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

6. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมกับวัยและสภาพสังคมท้องถิ่น

กลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategy)

1. สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบังคับ

2. พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิรูปการเรียนรู้ และส่งเสริมครูให้เป็นมืออาชีพ

4. จัดระบบการดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและเป็นสุข

5. เพิ่มความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้โรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาเน้นความพึงพอใจของผู้บริหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

7. ส่งเสริมระดมทรัพยากรทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงาน

1. นโยบาย

เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น

1.2 ส่งเสริมให้นำกิจกรรม 5 ส. มาปรับใช้ในการจัดการศึกษา

1.3 เร่งรัดพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ดำเนินการได้ครบทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะการ ประกันความปลอดภัยในสถานศึกษา

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ในเรื่องสารเสพติดให้โทษต่างๆ ภายใต้การควบคุมของครู อาจารย์ อย่างใกล้ชิด

1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านจนเป็นนิสัย รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกโรงเรียน

1.6 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้สะอาด ปลอดภัย ต่อการใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา เป็นสำคัญ

1.8 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง ครู ชุมชน นักเรียน โดยยึดหลักคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ ปัญญาธรรม, คารวะธรรม, และสามัคคีธรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น ทุกกลุ่มประสบการณ์ให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มประสบการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2 สนับสนุนให้ ครู ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

2.3 สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ในการจัดการศึกษา

2.4 มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมาย

3.1 ในปีการศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73

3.2 ครู โรงเรียนบ้านฝายทุกคน นำสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง และนำกิจกรรม 5 ส. มาปรับใช้ในการพัฒนางาน

3.3 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2555

3.4 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

3.5 นักเรียนได้รับการพัฒนา ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2555

4. แนวทางการดำเนินงาน

4.1 ยึดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

4.2 ยึดแนวทางการพัฒนางาน โดยใช้กิจกรรม 5 ส.

4.3 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา

4.4 นำหลักสูตรท้องถิ่นมาปรับใช้

4.5 เน้นวิธีการทำงานเป็นทีม

4.6 ยึดแผนงาน โครงการ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

4.7 เน้นวิธีการทำงานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหา

4.8 ประสานความสามัคคี ระหว่างครู นักเรียน และชุมชน

ข้อมูลครู