เข้าค่ายพักแรม

วันที่โพสต์: 2 พ.ค. 2013, 5:05:00

นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2555