ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1.  ข้อมูลทั่วไป

                1.1   ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านฝาย   ตำบลหนองขาม   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์   36140   สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต   1

                1.2   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ   ชั้นอนุบาล   ถึงระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่   6   มีครูผู้สอนจำนวน   5   คน               ครูผู้ชาย   2   คน   ครูสตรี   3   คน  

                1.3   มีเขตพื้นที่รับบริการทั้งหมด   3   หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านฝาย  หมู่ที่   1  หมู่ที่   3   บ้านหนองโดก หมู่ที่   6   ตำบลบ้านโสก

     2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

                2.1   ชื่อ สกูล   ผู้บริหาร   นายสุรพงษ์   ศรีรักธรรม   วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (กศ.ม)

สาขาการบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1   ธันวาคม   ปี   พ.ศ.   2558   จนถึงปัจจุบัน

                2.2   ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับแต่งตั้ง)   จำนวน............-..........คน